May. 13, 2016

Enamus ettevõtteid ja kollektiive lepib kirjalikult või suuliselt kokku teatud väärtused ja reeglid, millest ühisel toimetamisel ja omavahelisel suhtlemisel lähtutakse. Nii on ka enamus kogudustel oma kodukord. Üle maailma leiab aga päris põnevaid ja kukalt kratsima panevaid punkte, mida kogudused oma kodukorda on pidanud vajalikuks lisada.

 

1. Kogudusse ei tohi tuua värvilisi jooke

2. Aktiivne koguduseliige on see, kes annetab aasta jooskul vähemalt ühe sendi

3. Armulauda jagaval isikul peab olema pintsak ja lips

4. Koguduse territooriumil ei tohi müüa kasette ega kunstiteoseid

5. Sädelevate riietega ei tohi kogudusse tulla

6. Koguduse liikmed võivad alkoholi atrbida ainult armulaual.

7. Kõhulahtisusega on keelatud kogudusse tulla

8. Koguduseliikmetele ei ole nimelisi istekohti

9. Kantslist ei tohi rääkida naljalugusid ega anekdoote

10. Koguduses aevastamine ja röhitsemine on keelatud

Apr. 20, 2016

Ma olin mõnda aega tagasi koos abikaasa Lisaga Puerto Ricos. Sel ajal olin oma hommikustel palveaegadel lugemas psalme ja kirja heebrealastele. Ühel hommikul tundsin selget Püha Vaimu kõnetust, kui Ta ütles, et ma loeksin Ilmutuse raamatut. Ma kuuletusin. Hakkasin lugema esimsesest peatükist. Kui olin lõpetanud teise peatüki, pidin minema. Järgmisel hommikul olin tagasi psalmide ja heebrea kirja juures.

Kaks nädalat hiljem olin tagasi Colorados ja lugesin hommikupalves taas psalme ja alustades Uue Testamendi lugemist kuulsin veel selgemini: „Loe Ilmutuse raamatut!” Mul tuli meelde, et Püha Vaim oli mulle ütelnud seda juba kaks nädalat tagasi. Ma olin lugenud vaid kaks peatükki. Avasin Ilmutuse raamatu kolmanda peatüki. Ja seal seisis:

Ja Sardese koguduse inglile (pastorile, sõnumitoojale) kirjuta: Nõnda ütleb see, kellel on seitse Jumala vaimu ja seitse tähte: ...

 Siin räägib Jeesus. Jeesus räägib kogudusele, mitte Sardese linnale. Kui sõnum oleks antud vaid ajaloolisel Sardese kogudusele, siis me ei leiaks seda Piiblist. See on Piiblis, kuna see on prohvetlik. See tähendab midagi tänapäeva jaoks. Seega vaata seda kirja, kui Jeesuse kirja meile. Eriti kui Püha Vaim ütleb seda kaks korda. 

Ma tean su tegusid, ...” Pane tähele, et Ta ei ütle: „Ma tean, mida Sa usud!”

Ma tean su tegusid, et sul on nimi (reputatsioon), et sa elad. Ometi oled sa surnud.”

Räägime reputatsioonist. Reputatsioon on kuvand. See, mida inimesed su'st mõtlevad. Inimeste mulje Sardese kogudusest oli see, et see on elav. Mis annab inimestele pildi, et kogudus on elav? See on innukus, hea õhkkond, arvuline kasvamine, teenistuse kasvamine, väljasirutumine, ressursside kasv, suurepärane osadus... Kas kogudus, kus on 20 inimest ja kus lauldakse 90-ndate laule, on pilt elavast kogudusest? Mulje sellisest kogudusest ei ole kuigi elav.

Siin on kogudus, millel on kõik elava koguduse reputatsiooniks vajalikud omadused ja Jeesus ütleb: „Sa oled surnud!”

Mida tähendab surm? Uues Testamendis nimetatakse mitmel pool elavaid inimesi surnuteks. Kadunud poja isa ütles, et poeg oli surnud kuid nüüd on elav. Paulus kirjutab Timoteosele, et lesed, kes liiderdavad (elavad seksuaalsetele naudingutele), on elusalt surnud. Inimene, kes on surnud ei kanna enam vilja. Piibel räägib, et Saara emaüsa oli surnud. Teisisõnu, kogudused, mis ei too esile tõelisi pöördumisi ja Kristuse sarnasust, aga on suurepärase atmosfääriga, innukad, suurepärase osadusega, hea muusikaga, ei ole elavad vaid on surnud. Kõik need eelpool nimetatud omadused on olulised ja igas koguduses peaks need olema, kuid see ei näita, kas kogudus on elus või mitte. Seda näitavad meie viljad.

Tõlgitud videost „A Good Reputation Isn't Enough”
https://www.youtube.com/watch?v=hD_BIod7K_M

Apr. 6, 2016

MEIE USUME, et Jumal eksisteerib võrdselt ja igavesti kolmes isikus – Isa, Poeg ja Püha Vaim – ning et need kolm on üks Jumal, suveräänne loomises, hoolimises ja lunastuses.

Athanasiuse Usutunnistuses seisab:

"Mina usun Jumalasse, kõige- väelisesse Isasse, taeva ja maa Loojasse; ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse; mina usun Pühasse Vaimusse, pattude andeks- andmist, ülestõusmist ja igavest elu. Kolmainsuses tuleb austada ainuisikut ja ainuisikus kolmainsust. Isa ja Poeg ja Püha Vaim on eri isikud. Ometi on nad üksainus Jumal võrdse aulikkusega ja võrdselt igavese majesteetlikkusega. Milline on Isa, selline on Poeg ja samasugune on ka Püha Vaim. Ja ometi ei ole kolme Jumalat, vaid on ainult üks Jumal."

Maailmas on kolm suurt monoteistlikku religiooni, mis kõik toetuvad esiisa Aabrahami pärandile: juutlus, kristlus ja islam. Kuid ainult kristlased usuvad, et ainus Jumal on tegelikult kolmainus Jumal. Selle hoomamiseks ei piisa meie haritusest. See nõuab Jumala ilmutust.

Kristliku veendumuse kohaselt võib iga inimene oma elus Jumalat kogeda hea taevase Isana, Jeesuse Kristuse isikus avalikuks saanud Lunastajana ning kristlikus usus ja elus pühitseva, juhtiva ja väestava Püha Vaimuna. Nii saab Kolmainsus meile mõistetavaks meie igapäevaelu, meie inimlike vajaduste ning inimliku olemise kaudu. Samas jääb Kolmainu Jumala saladus ikkagi selliseks müsteeriumiks, mis on ligipääsetav ainult usus ja usu kaudu.

Jeesus on öelnud: "Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada." (Mt 11, 25 , 27) Aga oma jüngritele tõotas Ta: "Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu kanda. Aga kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse." (Jh 15, 26; 16, 12-13).

Jumal Isa (Jehoova) on kõikjalviibiv, kõiketeadev, kõikvõimas, õiglane, halastav, armuline, ustav ja püha. Ta on Armastus ja Valgus. Ta on rohkem kui küllaldane El addai, valitsev Adonai, taeva ja maa Looja Elohim, rahu Jumal alom, pühitsev Jumal Mikade, meie võidulipp Nissi, tervendaja Rafa, meie varustaja Jirech ja meie karjane Roi. Need on vaid osad Jumala nimedest.

Jeesus Kristus on Jumala lihaks saanud ilmutus. Jeesus ütles, et kes on Teda näinud on näinud ka Isa. Ta on Jumal. Ta on nähtamatu Jumala kuju, vahemees inimeste ja Jumala vahel. Ta on arm ja tõde. Ta on Päästja. Jeesus on kõike seda, kes on Jumal Isa. Lisaks on ta Ustav ja Tõeline, tapetud Tall, Lõvi Juuda soost, Taaveti juur, Lunastaja, Eluleib, Tee, Tõde ja Elu ning ainus Tee Isa juurde. Talle on antud nimi üle iga teise nime.

Püha Vaimu kaudu on meil ilmutatud Jumala olemus, vägi, tarkus ja armastus. Püha Vaim loob inimese uueks. Ta on Jumala olemuse kandja ja Ta juhatab meid igapäeva elus. Püha Vaimu meelevallale alistuvad kuradi väed ja kurjad vaimud. Püha Vaim on samuti Jumal. Ta on kõikjal olev ja kõike teadev, kõikvõimas ja igavene. Ta on Trööstija ja Lohutaja. Ta on Õpetaja ja Tõe Vaim, kes lähtub Isast.

Täna on Isa ja Poeg taevas, kuid Püha Vaim koguduse ülesvõtmiseni maa peal. Püha Vaim on täna ilmutamas meile Isa ja Poega. Püha Vaim juhib Sind palvetama Isa poole Jeesuse nimel. Meil on ligipääs Isale ainult läbi Jeesuse.

Piiblis õpetatakse, et Isa on Jumal, et Jeesus on Jumal ja et Püha Vaim on Jumal. Piiblis õpetatakse sedagi, et on ainult üks Jumal. Kui me ka mõistame mõningaid fakte Kolmainsuse eri isikute omavahelistest suhetest, on see inimmõistusele kokkuvõttes mõisteta- matu. Ometi ei tähenda see, et see poleks õige või ei põhineks Piibli õpetusele. Mõni ütleb, et Kolmainsust ei ole Piiblis. Sellist sõna tõesti ei ole. Aga Piiblis ei ole ka näiteks sõna "vanaisa". Kas see tähendab, et vanaisasid ei ole olemas? Tähtis on vaadata, mis on suurem pilt. Ja nii me näeme tegutsemas isikulist Isa, Poega ja Püha Vaimu. Sündmus, kus Kolmainsuse kõik kolm isikut ilmuvad nö "ühe pildi peal", on Jeesuse ristimine. Jeesus ristiti, Isa ütles, et see on Tema armas Poeg ja Püha Vaim laskus tuvi kujul Jeesuse peale.

Ükski illustratsioonidest pole päris täpne Kolmainsuse kirjeldus. Kuigi munakoor, -valge ja –rebu on kõik osa munast, ei saa me neid kokku segades tulemuseks muna. Vedelik, aur ja jää on vee kolm olekut. Isa, Poeg ja Püha Vaim ei ole Jumala olekud, nad igaüks ongi Jumal. Kuigi pildid aitavad meil keerulisi tõdesid mõista, ei saa Igavest Jumalat kirjeldada piiratud illustratsiooniga.

Kas on olemas üks, tõeline ja elav "Kolmainu Jumal"? Muidugi on, kuid kõik inimlikud õpetused Temast on puudulikud ja sisaldavad tõde poolikult. 

Mar. 29, 2016

"...see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik, Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada" Rm 1:19-20

See korrapära ja ülim süsteemsus, mida me leiame unversumi avarusest alates ja rohuliblega lõpetades, on hämmastav. Kes sellesse süveneb, see ei jõua ära imestada, kuidas loodus oma tarkusega üllatab. On neid, kes usuvad, et kõik see on mustmiljonite juhuste kokkusattumus. On neid, kes usuvad, et selle taga on tark looja. 

Ülestõusmispühad räägivad meile Loojast, kes ei ole nõrgem ja väiksem kui patt või surm. Ta armastus ei ole väiksem, kui Tema laste kurjus või ignorantsus. Ta Elu on võimsam kui kogu maailma surm kokku. 

Talv on aastaringis määratud hääbuma. Pimedus on päevade vaheldumise tsüklis määratud alistuma valgusele. Maine elu on määratud hääbumisele ja surmale... kuid vaid selleks, et tõusta kirkuses ja aus uuele elule.

Jeesus, meie vanem vend, oli eesmineja. Ta elas selleks, et surra. Meie võime surra selleks, et elada. Teda ei hoidnud kinni surmaväed ning meie oleme vabastatud ülestõusmise elule, mis ei lõppe siis, kui me silmad sulgeme. Siis tõeline kevad alles algab. 

"...see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik, Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada" Rm 1:19-20

See korrapära ja ülim süsteemsus, mida me leiame unversumi avarusest alates ja rohuliblega lõpetades, on hämmastav. Kes sellesse süveneb, see ei jõua ära imestada, kuidas loodus oma tarkusega üllatab. On neid, kes usuvad, et kõik see on mustmiljonite juhuste kokkusattumus. On neid, kes usuvad, et selle taga on tark looja. 

Ülestõusmispühad räägivad meile Loojast, kes ei ole nõrgem ja väiksem kui patt või surm. Ta armastus ei ole väiksem, kui Tema laste kurjus või ignorantsus. Ta Elu on võimsam kui kogu maailma surm kokku. 

Talv on aastaringis määratud hääbuma. Pimedus on päevade vaheldumise tsüklis määratud alistuma valgusele. Maine elu on määratud hääbumisele ja surmale... kuid vaid selleks, et tõusta kirkuses ja aus uuele elule.

Jeesus, meie vanem vend, oli eesmineja. Ta elas selleks, et surra. Meie võime surra selleks, et elada. Teda ei hoidnud kinni surmaväed ning meie oleme vabastatud ülestõusmise elule, mis ei lõppe siis, kui me silmad sulgeme. Siis tõeline kevad alles algab. 

See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles.”

Jh 6:20

Mar. 29, 2016

Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, Fi.3:10

Paulus väljendab, et meie usu nurgakivi on Ülestõusnud Jeesus. Kuigi skeptikud eitavad seda, on meil ohtralt objektiivseid tõendeid Jeesuse ülestõusmisest. Tõde on see, et usklik olemine ei tähenda omada „pimedat usku”, vaid omada tegelikku suhet elava Jumalaga, kelle sõrmejälgi näeme kõikjal, kuhu vaatame.

Toon siinkohal välja seitse olulisemat fakti, mis viitavad Kristuse ülestõusmisele.

1. Tühi haud. Isegi Kristuse vastased ei eita tühja hauda. Levitatud on küll erinevaid teooriaid, miks haud tühi oli. Räägitud on seda, et jüngrid röövisid Jeesuse surnukeha vaatamata suurele kivile hauasuul ja vaatamata kahele relvastatud valvurile. Levitatud on ka teooriat, et Jeesus tegelikult ei olnudki surnud. Seegi väide on Jeesuse ristilöömise kirjelduste põhjal lihtsasti ümberlükatav.

2. Ülestõusmise järgsed ilmumised. Umbes 500 inimest tunnistas, et nad kohtusid Jeesusega. Mitmed neist kõndisid koos Temaga, kuulasid Teda, sõid koos Temaga ning puudutasid Teda. Kui üks-kaks inimest võivad näha hallutsinatsioone, siis keeruline on seda seletada 500 inimese puhul. Jeesus rääkis inimestega, näitas oma haavasid ja sõi koos jüngritega. Ta ei jätnud kaheti mõistetavust, et ta tõusis hauast füüsiliselt.

Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil (esitledes ennast elavana ümberlükkamatu tõendina ingl. k), ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist, Apt. 1:3

3. Naiste tunnistus. Fakt, et just naised olid esimesed tunnistajad on tähendusrikas. Nimelt ei olnud tolleaegses kreeka-rooma ühiskonnas naise tunnistus kuigi kaalukas. Kui evangeeliumite kirjutajad oleksid tahtnud lisada oma loole usutavust, siis poleks nad tunnistajatena kindlasti maininud naisi. See oleks ainult nõrgestanud nende niigi uskumatuna tunduvat lugu ülestõusnud Jeesusest. Evangelist pani kirja loo nii nagu see oli, lootes, et tõde suudab kanda ennast isegi siis, kui see tundub mitteusaldusväärne.

4. Jüngrite muudetud elud. On selge, et midagi väga äärmuslikku pidi juhtuma üheteistkümne suhteliselt ara ja tahumatu jüngri elus. Mehed, kes põgenesid, reetsid sõbra ja peitsid ennast, et säästa oma nahka, on nüüd tänavatel, riskides oma eluga ja kuulutavad ülestõusnud Jeesusest. Need samad mehed olid korraga valmis riskima vangistamise, piinamise ja surmaga. Kas nad tõesti oleks seda teinud, kui nad oleksid teadnud, et see kõik on vale? Ainuke seletatav põhjus on see, et nad olid Teda näinud, nad olid teda kuulnud, puudutanud ja Temaga koos söönud. Nad teadsid tõde ülestõusmisest ja nad olid valmis Tõe eest surema.

5. Kristliku koguduse sünd. Sõnum ülestõusnud Jeesusest levis ääretult kiiresti Jeruusalmmas ja kaugemal. Selles samas linnas, kus Jeesus risti löödi, kuulutasid peagi tuhanded vastsündinud kristlased oma sõnade ja eluga, et Jeesus ei ole surnud. Ja iga päev lisati suuri hulki kogudusse juurde. Peagi levis kristlus lähemal ja kaugemal olevatesse riikidesse. Vaatamata arvukatele rumalustele ja halbadele tegudele, mida inimesed Jumala nimel on ajaloos teinud, on kristlus püsinud ja mitmetes piirkondades võimsalt kasvamas.Kas seda oleks saanud juhtuda, kui selle taga ei oleks tegelikkust?

6. Jakoobuse pöördumine. Jeesuse poolvend Jakoobus oli kuni Jeesuse ülestõusmiseni skeptik. Pärast Jeesuse ülestõusmist sai Jakoobusest varakiriku üks olulisemaid juhte.

7. Sauluse pöördumine Damaskuse teel. See, et 1. sajandi suurimast kristlaste vihkajast ja tagakiusajast sai innukaim evangeeliumi kuulutaja, misjonär ja usumärter, eeldab üleloomulikku ja isiklikku kohtumist Jeesusega. Nii nagu sellest kirjutab Apostlite tegude raamat.

Sir Lionel Luckhoo (1914-1997) on Guinessi rekordite raamatus märgitud kui ajaloo edukaim advokaat. Ta on kaitsnud edukalt 245 mõrvakahtlustusega kohtualust, kes kohtuprotsessi käigus õigeks mõisteti. Talle anti kaks korda rüütli seisus Kuninganna Elisabeth II poolt. Pärast Jeesuse ülestõusmislooga põhjalikult tutvumist, ütles ta: „Ma võin alandlikult öelda, et ma olen 42 aasta jooksul kokku puutunud väga erinevate kohtu kaasustega üle maailma... Selle valgel võin täie veendumusega öelda, et Jeesuse Kristuse ülestõusmise kohta käivad tunnistused on nii ilmselged, et kahtlusele ei jää mitte mingit ruumi.”

Simon Greenleaf (1783-1853) oli üks Harwardi Õigusteaduse kooli asutaja, mitmete juriidika alaste teoste autor ja USA õigussüsteemi üks olulisi rajajaid. Ta oli mees, kes teadis nii mõndagi faktidest ja tõenditest. Greenleaf oli ateist, kuni ta võttis vastu oma õpilaste väljakutse, uurida Kristuse ülestõusmise kohta leitavaid tõendeid ja fakte. Vastavalt õpitud ja praktiseeritud õiguse ja tõendite seaduspärasusele, uuris Greenleaf Jeesuse ülestõusmist. Selle uurimuse käigus sai Greenleafist kristlane ja ta kirjutas kristliku kirjanduse klassikasse kuuluva teose „Evangelistide tunnistus”. Ta on ütelnud: „Kristuse ülestõusmine on kõige kindlamini tõestatud fakt antiiksest ajaloost.”