Mar. 21, 2016

13. märtsil kell 14 oli Kärdla Ühisgümnaasiumi muusikaklassis vaikus. Võib-olla käis mõni üksik ust katsumas, kuid uks jäi jonnakalt kinni. Misjonikogudus oli lahkunud linnast ja võtnud nädalavahetuse, et koos aega veeta ning pühapäevane teenistus oli planeeritud avaliku teenistusena Emmaste rahvale.

Koos lastega kogunes Emmaste Noortekeskusesse umbes 30 misjonikoguduslast. Kes jõudis varem, kes veidi hiljem. Poolteise ööpäeva jooksul mängiti koos, lahendati meeskonna ülesandeid, võisteldi meeskondlikus piibliviktoriinis, peeti maha tuline maleturniir, otsiti ajujahi meetodil nägemust ideaalsest kogudusest, söödi meie imelise rõõmuabilise Taive valmistatud toite, oldi koos ühises palves ja ülistuses ning jagati asju oma südamest.

 Oli rõõm kogeda, kuidas vanus ei loe, meie erinevad isikuomadused ei loe, vaid kuidas loeb armastus ja soov üksteisest, iseendast ja Jumalast rõõmu tunda.

 Enne Emmastest lahkumist oli mitmete jaoks huulil küsimus: „Millal järgmine koguduse nädalavahetus toimub?” 

Ajujahi tulemusena valmis kolm visiooni ideaalsest kogudusest. Kuna kõik see sündis umbes pooletunnise arutelu käigus, siis ei ole tegu tervikliku pildi ja visiooniga, vaid pigem esimeste mõtete ja visanditega. Kuid kolme meeskonna tööd omavahel kokku pannes, saame misjonikoguduse visiooni ühest toimivast unistuste kogudusest, mille poole liikuda:

Koguduse kese ja nurgakivi on Jeesuse lunastustöö. Koguduse kultuuri ja õhkkonda iseloomustavad järgnevad märksõnad: usaldav, andestav, armastav, tunnustav, teeniv, hooliv, märkav, külalislahke, avatud väljapoole, sõbralik, kodune, koostöövalmis ja paindlik. Jumalat esile toov, kartmatu ja julge, meeskonnakeskne, kasvav, väeline, ühtehoidev ning avameelne.

Vaimulikus teenimises on olulised märksõnad: vaimuandides liikumine, tugev osadus Jumalaga, valiku ja kutsumuse selgus, Jumala Sõna tundmine ja selle elamine ka väljaspool kogudust, kuulekus Jumalale, mõistmine, et me oleme olulised „elavad kivid” Jumala templis, teenimine Jumala väes, palve ja Jumala otsimine, avatus Jumalale, Vaimus käimine ja suhestumine kogukonnaga.

Tegevustena toodi välja: regulaarsed koosolekud, muusikaline ülistus, tänavaevangelism, osadusgrupid, erinevad huviringid.

Kuigi Jumal tahab meid palju kasvatada ja edasi viia, on meil juba täna põhjust olla tänulikud oma koguduse eest. Perekond, kus osatakse ja tahetakse koos olla ja ühiselt aega veeta, on terve ja kasvav. Järgmise ühise nädalavahetuseni!

Mar. 5, 2016

Me oleme kõik kogenud ülistust, mis on meid tõstnud taevasse ja ülistust, mis on olnud meie jaoks nagu liivapaber kraapimas mööda põski. Me igatseme seda parimat ja kõige piibellikumat ülistuslaadi ja vormi. Melbourne'i Planetshakersi koguduse ülistusjuht BJ Pridham jagab kolmest olulisest joonest, mis iseloomustavad Jumala kuningriigi ülistust.

1) Jumala meetod ülistuses

On tohutult võimalusi, kuidas ülistada. BJ Pridham jagab, et tema arvates on koguduse ülistus uinutanud Kristuse Ihu magama. Jumala Sõna väljendab selgelt, mida tähendab kiita Jumalat.

Psalm 100:4 „Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!

Psalm 47:1, "Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!."

Jumal ootab kiitust ja hääle tõstmist, mis tähendab justnimelt HÄÄLE TÕSTMIST. Piibel räägib juubeldamisest ja hõiskamisest, mida on väga keeruline ilma emotsionaalsuse ja valju hääleta praktiseerida. Millal Sinu koguduses tehti viimati valju häält? Või on see juba kirjutamata seadus, et meie koguduses nii ei tehta? Jumal ootas Iisraelilt sõnakuulelikkust kiita Teda olukorras, kus liha oleks tahtnud loobuda, häbi tunda või põgeneda. Joosua ja Jumala rahva kuulekus pani Jeeriko müürid langema. See, kuidas me tunneme, ei ole meie kiituses määrav. Otsustav on see, kes Jumal on ja millist kiitust Ta igatseb kuulda oma koguduselt.

2) Kiitus ja ülistus iseloomustab kuningriigi kultuuri

Ps 22:4-5 Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad;

Juhatades inimesed ülistusse, toome me neid Jumala riigi keskkonda. Jumala Sõna ütleb, et Jumal istub (elab) meie kiitusel ja ülistusel. Jumalat kiites astume me Jumala riiki siin maa peal. Ülistuses siseneme me Jumala üleloomulikkusse ja ausse. Paulus ja Siilas laulsid vangistuses kesköösel hümne ja kiituslaule Jumalale. See, mis juhtus, oli üleloomulik. Kongi uksed paiskusid lahti ja mitte ainult neile, vaid ka kõigile teistele vangidele. On oluline mõista, et kui me juhime inimesi ülistusse, siis vabadus ei kuulu ainult juhtidele vaid kõigile.

3) Kiitus ja ülistus juhib meid kohtumisele Jumalaga

Piibli printsiip on see, et kus Jeesust austatakse, seal saab ta teha imesid. Ma usun, et sama on Tema ligioluga. Kui me tõstame Teda kõrgeks ja anname Talle au, siis on Ta seal meie keskel, valmis tegema seda, mida Tema soovib teha.

Apt 3:8 ...ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites.  Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas.

See on lugu halvatust, kelle Jumala vägi tervendas. Antud lõigus näeme Jumala armu ja suurusega kokku puutunud inimese spontaanset reaktsioon. Tema kiitus ja rõõm olid need, mis panid inimesi teda tähele panema ja küsima, mis tema elus juhtunud on. Tema kiitus kõneles Jeesusest ja austas seda, kes Ta on ning mida Ta tegi. Milline on meie vastus Jumalale Tema armu, imede ja headuse eest?

Bj Pridhami (Melbourne'i Planteshakers koguduse ülistuspastor) artikli „Adopt These 3 Characteristics of Kingdom Worship”põhjal. 

Mar. 5, 2016

Igasugune vaimne huvi ei ole kristlus. Ka igasugune huvi kristluse vastu ei ole kristlus. Isegi erinevate vaimulike tegevustega tegelemine (leeris käimine, palvetamine, Piibli lugemine, kirikus käimine, ülistamine) ei ole iseenesest kristlus. Läbi Piibli me näeme, et ilma uuestisünnita (uussünd, ülevalt sünd) ei ole tõelist kristlust. Ilma uuesti sündimiseta oleme me olemuslikult ja lootusetult lahutatud Jumalast ja Tema armust.

Nii nagu loomulik sünd, nii ka inimese vaimulik uuesti sündimine on midagi, mis algab väljastpoolt meid. Uuestisünd on Jumala tegu, mille kaudu inimesele, kes usub, antakse igavene elu.

Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.”

Johannes kirjutab oma esimeses kirjas, et uuestisündinud inimene, kes usub Jeesuse Kristuse nimesse, saab Jumala lapseks.

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Jh 1:12-13

Miks me peame uuesti sündima?
Sellel on vaid üks põhjus – PATT, mis on toonud vaimuliku surma ja on meid lahutanud Jumalast.

Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes… “ Ef 2:1

Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.” Seega, inimene vajab uuestisündi, et saada andeks oma patud ja et olla osaduses Jumalaga. Ro 3:23

Seega vajame me uuesti sündimist selleks, et meie osadus Jumalaga taastuks ja me võiksime osa saada igavesest elust.

Kuidas toimub uuesti sündimine?

Läbi Piibli õpetuse ja praktika näeme, et uuestisündimine sisaldab kindlaid komponente:

1. Meeleparandus

2. Usk Jeesuse lunastusse

3. Pöördumine pattudest

4. Uue elu vastu võtmine ja selles käimine

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. (2.Ko 5:17)

Kui keegi saab “päästetud”, on ta uuestisündinud, vaimulikult uuendatud ja uussünni kaudu Jumala laps. „Vaimulikult uuesti sündima” tähendab hakata uskuma Jeesusesse Kristusesse. Temasse, kes kandis ristil surres meie patu eest karistuse.

Uuesti sündimine oli peamine teema Jeesuse ja Nikodeemuse vestluses Johannese evangeeliumi kolmandas peatükis. Nad arutasid Jeesuse õpetuse ja teenistuse üle ning Jeesus pööras nende vestluse uuestisünni teemale. Nikodeemus oli sellest segaduses ja küsis: „Kuidas see võib sündida?”

Sa oled Iisraeli õpetaja ja sa ei tea selliseid asju?” küsis Jeesus Nikodeemuselt. Nikodeemus, üks juhtivaid juudi vaimulikke, ei suutnud vahet teha uuestisünnil ja religioossusel. Õigemini pidas ta religioossust (meie õigeid tegusid) piisavaks Jumala ees õige olemiseks.

See on sagedane ka tänapäva kirikus. Paljud, kes ütlevad end olevat pühendunud kristlased, ei erista religioossust uuesti sündimisest. See erinevus on aga olemuslik.

Jeesus ütles, et nende kahe vahelt jookseb igavese elu ja igavese hukatuse joon. „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.”

Religioossuse ja uussünni vahelise erinevuse toob esile ka Paulus oma kirjas Tiitusele: Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. Tt.3:4-5

Pane tähele, et Paulus rõhutab: „Mitte õiguse tegude tõttu...”. See on religioossus. Kõik religioonid on püüdmas leida jumala(te) heakskiitu ja püüdlemas tema (nende) poole läbi oma tegude; on need siis mingid religioossed rituaalid, teenimisvormid, lihasuretamine või loobumine erinevatest naudingutest. Jeesuse sõnade kohaselt Nikodeemusele ja Pauluse poolt Tiitusele kirjutatu põhjal võime öelda, et religioossel tegevusel võib olla jumalakartuse nägu, kuid kui me ühendaksime kasvõi kõik inimlikud teod Jumala heaks, ei tooks see kedagi Jumala kuningriiki.

Oled sa uuestisündinud või religioosne?

Peamine erinevus kristluse ja teiste religioonide vahel on see, et kristluses me räägime Jumalast, kes tuli ise otsima langenud inimest, mitte vastupidi. „Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus...” Pane tähele! Siin on juttu Jumala sirutumisest inimkonna poole, mitte vastupidi. Kõikvõimas Jumal ilmutab oma halastust ja headust, tulles lunastama inimkonda läbi Jeesuse Kristuse isiku. Iga inimese patune olemus lahutab teda Jumalast ja hoiab meid Temast eemal.

Ainus viis, kuidas inimene selles olukorras saab muudetud, on läbi „uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise”. Inimese süda muudetakse selle käigus patusest õigeks ja ta võib siseneda Jumala kuningriiki. See saab juhtuda vaid inimese südame Jeesuse verega pesemise ja Püha Vaimu ülestõusmise väe kaudu. Nii muudetakse patune inimene uuestisündinud Jumala lapseks. Kes on pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses(Ef 1:4)

Uusestisünni kogemus kingib inimesele uue südame, mis on õige Jumala ees. Uuestisünd annab inimesele uue identiteedi ja uue osaduse Jumalaga. Jumal võtab uuestisündinut kui õiget (nagu ta poleks kunagi patustanud).

Uussünni kogemus asetab inimese Jumala perekonda. Ta ei ole enam patune, vaid püha Jumala pärija ning Jeesuse Kristuse kaaspärija.

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 2.Kor 5:17

Jeesuse suur misjonikäsk ei olnud: „Minge ja tehke religioosseid inimesi!” vaid „minge, tehke jüngreid, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse!”

Apostlid mõistsid seda läkitust ja kuulutasid:Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad (Ap 3:19-20a)

Jumalateenistuste külastamine on kristlasele eluliselt oluline. Piibli lugemine on kriitiliselt tähtis kristlase vaimulikus arengus. Aga kumbki neist ei tee inimest kristlaseks. Need on vaid viljad, mis kasvavad inimese elus, kes on usu kaudu Jeesuse surma ja ülestõusmisesse saanud osa ülestõusmise muutvast väest.

Vaimulikult uuesti sündima tähendab hakata uskuma Jeesusesse Kristusesse, Temasse, kes kandis ristil surres patu eest karistuse. “Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu…” (2Ko 5:17a).

Ma tahan uuesti sündida!

Kui sa pole kunagi uskunud Jeesusesse Kristusesse kui oma Päästjasse, pead Sa uuesti sündima. Selleks kuula oma südames Püha Vaimu kutset, pöördu oma senisest elust ja pattudest ning tunnista seda oma suuga. Jumal tahab Sulle andestada ja anda Sulle uue südame ja elu. “Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast” (Jh 1:12-13). Kui sa tahad võtta Jeesuse Kristuse vastu oma Päästjana ja uuesti sündida, on sulle siinkohal toodud üks võimalik palve. Pea meeles, et ei selle ega ühegi teise palve lugemine ei päästa automaatselt kedagi. Üksnes usk Jeesusesse saab sind patust päästa. Siinne palve on lihtsalt võimalus väljendada oma usku Jumalasse ja tänada, et Temalt tuleb lunastus.

“Jumal, ma tean, et olen sinu vastu pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus Kristus kandis karistuse, mille mina olen ära teeninud, nii et ma võin usu kaudu Temasse andeks saada. Ma pöördun oma patust ja võtan Sind vastu Sinu lunastusse uskudes. Tänu Sulle imelise armu ja andeksandmise eest – igavese elu anni eest! Aamen!”

Otsi esimesel võimalusel oma kodulähedane kogudus, otsi ühendust kristlastega, hakka lugema Jumala Sõna ning palvetama. Sa oled astunud esimese sammu hukatuse teelt eluteele. Surma ja needuse alt elu ja õnnistuse alla. Hoia oma südant ja lase Jumalal Sind igal päeval kasvatada enda sarnasusse. 

Mar. 3, 2016

 

Ma kuulen Isa ütlemas, et Ta on üles tõstmas „avajaid“! Neid, kellele on antud võim, ilmutus ja ülesanne. Nad on vabastatud, et avada plaanid ja eesmärgid teatud piirkondades. Nad on volitatud Jumala Püha Vaimu poolt. Liikudes nendele määratud kohtadesse, on neil seal jumalik võime tuua vabastuse vaimu asjadesse, mis tundusid pealtnäha lukus. Need asjad pole Jumala laste eest ära peidetud, vaid on hoitud Jumala laste jaoks.

“Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale: tema avab ja ükski ei sule, tema suleb ja ükski ei ava“ (Js 22:22).

Üle osade plaanide on olnud „aja faktor“. Nende eesmärk on avada järgmine samm jumalikku ajastusse ja õigesse hetke. Nad on vabastatud Isa ajastuse järgi! Nad lähevad Tema võtmetega oma käes! Ma näen prohvetlikke võtmeid, mis on praegusel tunnil antud Isanda teenijate kätte. Ma näen, et ilmutuse võtmetega on Jumala inimestele antud ligipääs vabastamiseks ja läbimurdeks. Võta omaks Tema vägevad eesmärgid! Ta kirjutab suuri eesmärke Oma inimeste südametesse. Ta vabastab unistusi ja pilte saatuse jõust ja avamisvõimest.

Ava oma sisemise inimese silmad ja hakka nägema, mida Ta kuulutab sinu ellu. Mõned ei ole võimelised võtma omaks Jumala unistusi, sest nad on lõksus torkivates mälestustes eelmistest ebaõnnestumistest. Ma kuulen Isa ütlemas: „Mu tervendav käsi on üle nende. Nad ei ole aru saanud, miks see välja ei tulnud ja nad ei ole võimelised põgenema valust ja kibedatest vetest, aga ma kallan värske lunastuse vee üle nende. Ma kutsun Oma pruuti järgima unistust koos Minuga selleks, et liikuda kõrgemale ja lubada Mul kirjutada Oma eesmärgid nende südametesse.

Ma tahan neile ilmutada suuri ususeiklusi ja võimast hiilgust. Mõned pole olnud võimelised võtma omaks eesmärke sellepärast, et nad vaatavad läbi piiratuse prisma. Nad näevad, mida nad suudavad ja mida mitte, aga su sisemises inimeses on olemas piiramatu jõud! Seal on saavutuste, läbimurde ja imede jõud. Alusta elamist, liikumist ja edenemist vaimumaailmas. „Ma olen varustatud TÄIELIKU LIGIPÄÄSUGA – mul pole millestki puudust!“ Ole vaba vaenlase valedest!

„Mõned töötavad süüdimõistmise ja valesüüdistuste koorma all. Kas ma pole mitte öelnud, et sinu õigus on Minus?“ 2 Korintlaste 5:21 „Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.“

 „Ma olen soovinud maalida nägemused võimsatest saavutustest sinu südamesse, aga sa pole võimeline nägema neid valesüüdistuste tõttu. Vaenlane mässib sind valedesse, rääkides möödunud ebaõnnestumistest ja praegustest võitlustest. «Sa pead kindlalt seisma Minu vabaduse tõotustel ja võtma omaks Minu imeliselt töötava Vere väe! Sinu õiglus on Minus ja on vastu võetud usu kaudu. Tema süüdistused peavad kohtuma minu Lunastusega selleks, et su süda saaks vabaks! Vaba süda on vaba armastama, unistama ja kõrgustesse tõusma! Vabad südamed võtavad Minu käest ja jooksevad edasi koos minuga. Vabad südamed on puhtad lõuendid Minu unistuste saavutamiseks.“

On aeg leida koht Jumala saavutustele ja avada Tema plaanid meie jaoks. On aeg lahti lasta möödunud kannatustest, haavadest ja valust selleks, et võtta vastu Tema võimsaid plaane praeguseks tunniks. Lahtitegev volitus on üle meie ! Võtmed on antud. Nüüd on aeg joosta edasi koos Isaga.

 

Mar. 3, 2016

 

Karismaatilistes kogudustes kuulutatakse üsna sageli, et inimese üle on Iisebeli vaim ja teinekord aetakse neid Iisebeli vaime inimesest välja. Mis või kes see Iisebeli vaim siis on? 

Piiblist me Iisebeli nimelist vaimu ei leia. On Issanda Vaim, kuri vaim, rüve vaim, keeletu vaim, armukadeduse vaim, elu vaim, Egiptuse vaim... aga mitte Iisebeli vaimu. Küll on aga päris põhjalik kirjeldus ajaloolisest isikust Iisebelist. Iisebelist kirjutatakse 1. ja 2. Kuningate raamatus. 

Iisebel oli siidonlaste (paganrahva) kuninga ja baali kultuse preestri Etbaali tütar ja ta'st sai Iisraeli kuninga Ahabi naine. Mõjuvõimsa naisena suunas ta nii oma mehe kui kogu Iisraeli rahva baali kummardamisse. Jehoova prohvetid lasi Iisebel hukata. Iisebeli suurim vihavaenlane oli Eelija, kes võitis ja hävitas Karmeli mäel baali prohvetid ning juhtis Jumala rahva taas Jehoova kummardamisse. Iisebeli kirjeldatakse halastamatu, ebajamalaid kummardava, võimuka hoora ja nõiana.

Ta oli nii oluline negatiivne tegelaskuju Vanas Testamendis, et kui Jeesus pöördub Ilmutuse raamatus Tüatiira koguduse poole, siis ta toob esile ühe naisprohveti, kes juhib kogudust hoorusesse ja ebajumalaohvriliha söömisesse, ning nimetab teda Iisebeliks. „Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.” (Ilm 2:20)  Jeesus jätkab, et ta on andnud naisele aega meelt parandada, kuid ta pole seda teinud. Seetõttu saadab Jumal sellele naisele haiguse ja viletsus tabab ka neid, kes temaga abielu rikuvad ning ei kavatsegi meelt parandada. Abielurikkumine võib olla siin kontekstis ka vaimuliku tähendusega.

Antud kirjakohas ei olnud tõenäoliselt kõne all oleva naise nimi Iisebel, vaid Jeesus kasutab siin üldnimetust inimese kohta, kes mõjutab inimesi ebajumalateenistusse ja seksuaalsesse kõlvatusse.

Mida me mõtleme, kui ütleme, et kellelgi on Iisebeli vaim? Kas tegu on reaalse vaimuga? Deemoniga, kes isikuliselt tuleb ja mõjutab või võtab meelevalla inimese elu üle? Sellise nimega vaimu või deemoni kohta Piiblis näiteid ei ole. Mis iseenesest ei välista, et sellise nime ja vaimsusega vaim olemas ei võiks olla.

Teine võimalus on Iisebeli vaimu all mõtelda vaimsust ja olemust, mida iseloomustavad Iisebeli iseloomu jooned – võimukus, jumalavastasus ja ebajumalateenistus. Nii on selliseid iseloomujooni kandev inimene Iisebeli vaimsuse või olemusega. Tänapäeval kasutatakse sageli Iisebeli vaimu mõistet just iseloomustamaks naisi, kes ei allu oma mehele ja kes soovivad kontrollida ja valitseda.

Kokkuvõtteks: väljendit „Iisebeli vaim” Piiblis ei ole. Küll aga nimetatakse Iisebeli nimega naist, kes käitus ajaloolise isiku Iisebeli vaimsuses ja tegudes. Nii kahtlen sügavalt, et inimeses võiks olla Iisebeli vaim. Küll võib inimene kanda meelsust, mõttelaadi, hoiakuid ja vaimsust, mis kannavad Iisebelile iseloomulikke viljasid.

Kui Jumala Vaim osutab Sinu elus iseloomujoonele, mis üritab kõike kontrollida ja kõigest ülevaadet omada, siis on see koht meeleparanduseks. 

Kui Jumal puudutab ja kõnetab Sind, et Sul on probleeme allumisega, paranda meelt ja pöördu. 

Kui Jumal puudutab Sind ja valgustab Su elu, et Sinus on teatud viisi ebaõige seksuaalne avatus oma mõttemaailmas või suhtlemises vastassugupoolega, siis paranda meelt ja pöördu.

Kui Jumal näitab, et Su elu iseloomsutab mingitlaadi nõidumine või loitsimine, paranda meelt ja pöördu. 

Kui Jumal näitab, et Sa elad ebajumalateenistuses, siis paranda meelt ja pöördu.

Nii nagu Jeesus ei omanud vähimalgi määral sallivust iisebelliku suhtumise, mõtlemise ja käitumise osas Tüatiira koguduses, nii suhtub ta ka täna igasse „Iisebeli”, igasse kristlasesse, kes lasevad ennast sellistel inimestel mõjutada ning kogudustesse, kes selle lõpetamiseks midagi ette ei võta.  

 

Timo Lige