Apr. 6, 2016

Kolmainus Jumal

MEIE USUME, et Jumal eksisteerib võrdselt ja igavesti kolmes isikus – Isa, Poeg ja Püha Vaim – ning et need kolm on üks Jumal, suveräänne loomises, hoolimises ja lunastuses.

Athanasiuse Usutunnistuses seisab:

"Mina usun Jumalasse, kõige- väelisesse Isasse, taeva ja maa Loojasse; ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse; mina usun Pühasse Vaimusse, pattude andeks- andmist, ülestõusmist ja igavest elu. Kolmainsuses tuleb austada ainuisikut ja ainuisikus kolmainsust. Isa ja Poeg ja Püha Vaim on eri isikud. Ometi on nad üksainus Jumal võrdse aulikkusega ja võrdselt igavese majesteetlikkusega. Milline on Isa, selline on Poeg ja samasugune on ka Püha Vaim. Ja ometi ei ole kolme Jumalat, vaid on ainult üks Jumal."

Maailmas on kolm suurt monoteistlikku religiooni, mis kõik toetuvad esiisa Aabrahami pärandile: juutlus, kristlus ja islam. Kuid ainult kristlased usuvad, et ainus Jumal on tegelikult kolmainus Jumal. Selle hoomamiseks ei piisa meie haritusest. See nõuab Jumala ilmutust.

Kristliku veendumuse kohaselt võib iga inimene oma elus Jumalat kogeda hea taevase Isana, Jeesuse Kristuse isikus avalikuks saanud Lunastajana ning kristlikus usus ja elus pühitseva, juhtiva ja väestava Püha Vaimuna. Nii saab Kolmainsus meile mõistetavaks meie igapäevaelu, meie inimlike vajaduste ning inimliku olemise kaudu. Samas jääb Kolmainu Jumala saladus ikkagi selliseks müsteeriumiks, mis on ligipääsetav ainult usus ja usu kaudu.

Jeesus on öelnud: "Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada." (Mt 11, 25 , 27) Aga oma jüngritele tõotas Ta: "Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu kanda. Aga kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse." (Jh 15, 26; 16, 12-13).

Jumal Isa (Jehoova) on kõikjalviibiv, kõiketeadev, kõikvõimas, õiglane, halastav, armuline, ustav ja püha. Ta on Armastus ja Valgus. Ta on rohkem kui küllaldane El addai, valitsev Adonai, taeva ja maa Looja Elohim, rahu Jumal alom, pühitsev Jumal Mikade, meie võidulipp Nissi, tervendaja Rafa, meie varustaja Jirech ja meie karjane Roi. Need on vaid osad Jumala nimedest.

Jeesus Kristus on Jumala lihaks saanud ilmutus. Jeesus ütles, et kes on Teda näinud on näinud ka Isa. Ta on Jumal. Ta on nähtamatu Jumala kuju, vahemees inimeste ja Jumala vahel. Ta on arm ja tõde. Ta on Päästja. Jeesus on kõike seda, kes on Jumal Isa. Lisaks on ta Ustav ja Tõeline, tapetud Tall, Lõvi Juuda soost, Taaveti juur, Lunastaja, Eluleib, Tee, Tõde ja Elu ning ainus Tee Isa juurde. Talle on antud nimi üle iga teise nime.

Püha Vaimu kaudu on meil ilmutatud Jumala olemus, vägi, tarkus ja armastus. Püha Vaim loob inimese uueks. Ta on Jumala olemuse kandja ja Ta juhatab meid igapäeva elus. Püha Vaimu meelevallale alistuvad kuradi väed ja kurjad vaimud. Püha Vaim on samuti Jumal. Ta on kõikjal olev ja kõike teadev, kõikvõimas ja igavene. Ta on Trööstija ja Lohutaja. Ta on Õpetaja ja Tõe Vaim, kes lähtub Isast.

Täna on Isa ja Poeg taevas, kuid Püha Vaim koguduse ülesvõtmiseni maa peal. Püha Vaim on täna ilmutamas meile Isa ja Poega. Püha Vaim juhib Sind palvetama Isa poole Jeesuse nimel. Meil on ligipääs Isale ainult läbi Jeesuse.

Piiblis õpetatakse, et Isa on Jumal, et Jeesus on Jumal ja et Püha Vaim on Jumal. Piiblis õpetatakse sedagi, et on ainult üks Jumal. Kui me ka mõistame mõningaid fakte Kolmainsuse eri isikute omavahelistest suhetest, on see inimmõistusele kokkuvõttes mõisteta- matu. Ometi ei tähenda see, et see poleks õige või ei põhineks Piibli õpetusele. Mõni ütleb, et Kolmainsust ei ole Piiblis. Sellist sõna tõesti ei ole. Aga Piiblis ei ole ka näiteks sõna "vanaisa". Kas see tähendab, et vanaisasid ei ole olemas? Tähtis on vaadata, mis on suurem pilt. Ja nii me näeme tegutsemas isikulist Isa, Poega ja Püha Vaimu. Sündmus, kus Kolmainsuse kõik kolm isikut ilmuvad nö "ühe pildi peal", on Jeesuse ristimine. Jeesus ristiti, Isa ütles, et see on Tema armas Poeg ja Püha Vaim laskus tuvi kujul Jeesuse peale.

Ükski illustratsioonidest pole päris täpne Kolmainsuse kirjeldus. Kuigi munakoor, -valge ja –rebu on kõik osa munast, ei saa me neid kokku segades tulemuseks muna. Vedelik, aur ja jää on vee kolm olekut. Isa, Poeg ja Püha Vaim ei ole Jumala olekud, nad igaüks ongi Jumal. Kuigi pildid aitavad meil keerulisi tõdesid mõista, ei saa Igavest Jumalat kirjeldada piiratud illustratsiooniga.

Kas on olemas üks, tõeline ja elav "Kolmainu Jumal"? Muidugi on, kuid kõik inimlikud õpetused Temast on puudulikud ja sisaldavad tõde poolikult.